نان خشک تنوری

نان خشک تنوری، فقط به نانی که در تنور گلی پخت شده باشد، گفته نمی شود! بلکه معیارهای دقیق، ظریف و با اصالتی دارد. نان خشک تنوری در حفاریهای انجام شده، در کشف بقایای یک کوزه گلی با نشانه های مواد غذایی پخته شده، نشان از قدمت پنج هزار ساله پخت و پز غذا در […]

فرایند پخت نان طبیعی

فرایند پخت نان طبیعی، فقط به پخت در تنور گلی نیست!!! ما به بذررشد یافته با کود طبیعی و آرد تهیه شده در آسیاب سنگی هم دقت نموده ایم!!! کیفیت ظاهری نیست!!!به باطن و روح محصول بیشتر دقت کنیم!!! با آرزوی سلامتی همه انسانها